A+ A A-

Regulamin

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O WYNAJMIE SAMOCHODÓW
          

→ OBOWIĄZKI, PAMIETAJ O

 • ► Posiadaniu przy sobie kompletu dokumentów osobistych, dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej samochodu.
 • ► Zabezpieczeniu samochodu przed kradzieżą, zdejmowaniu i zabieraniu ze sobą panela radiowego.
 • ► Starannym zabezpieczeniu poza pojazdem jego dokumentów  i kluczy.
 • ► Systematycznym kontrolowaniu stanu samochodu: poziom płynów  (olej, płyn chłodniczy, hamulcowy, stan i ciśnienie opon).
 • ► Stosowaniu paliwa zgodnego ze specyfikacją – w razie problemu skontaktuj się z Infolinia Techniczną 502 424 424
 • ► Użytkowaniu dróg publicznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, po którym podróżujesz – kupowaniu winiet, opłacaniu przejazdów autostradami, stosowaniu się do obowiązujących ograniczeń prędkości, jeździe na włączonych światłach niezależnie od pory dnia.
 • ► Zapinaniu pasów bezpieczeństwa.

 

→ ZABRONIONE JEST

 • ► Palenie papierosów w samochodzie.
 • ► Przewożenie  zwierząt w samochodzie.
 • ► Holowanie samochodu bez zgody „Biuro Odszkodowań Edyta Lechowicz” i holowanie innych pojazdów.
 • ► Przekraczanie dopuszczalnej ładowności.
 • ► Dokonywanie zmian w samochodzie,  których nie autoryzował „Biuro Odszkodowań Edyta Lechowicz”
 • ► Podróżowanie poza granicę Polski bez akceptacji „Biuro Odszkodowań Edyta Lechowicz”. Jeśli planujesz wyjazd za granicę zgłoś to Doradcy.

 

→ CZAS NAJMU WARUNKI

 • ► Przedłużenie o 1 dobę możliwe jest przez telefon 502 424 424
 • ► Przedłużenie o więcej niż 1 dobę  musi być poprzedzone wizytą w dowolnym oddziale „Biuro Odszkodowań Edyta Lechowicz”
 • ► Jeśli samochód nie zostanie zwrócony po upływie 24 godzin od daty zakończenia wynajmu, powiadomimy Policję.
 • ► Samochód wydawany jest z pełnym bakiem paliwa i z takim stanem powinien być zwrócony.

 

→ SERWIS AWARIE SZKODY

 • ► W  przypadku jakichkolwiek wątpliwości, problemów, szkód awarii, zapalenia się kontrolek, skontaktuj się z Infolinią Techniczną  510 082 442
 • ► Jeśli w trakcie wynajmu konieczne będzie wykonanie przeglądu gwarancyjnego, zadzwoń pod numer Infolinii Technicznej  510 082 442   i  postępuj zgodnie ze wskazówkami.
 • ► W razie szkody zawsze dzwoń na Policję oraz na Infolinię Techniczną 510 082 442 i postępuj  zgodnie z uzyskanymi wskazówkami. Szkodę trzeba także zgłosić Ubezpieczycielowi.
 • ► Na czas awarii, likwidacji szkody uzyskasz samochód zastępczy możliwie w klasie nie niższej niż wynajęty samochód zgodnie z Regulaminem.

 

→ UBEZPIECZENIE

 • ► Samochód posiada pełne ubezpieczenie OC i AC.
 • ► Ubezpieczenie nie zadziała gdy: umyślnie uszkodzisz samochód, będziesz prowadził pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających,  w stanie nietrzeźwości, po użyciu  i/lub nie zgłosisz prawidłowo szkody do ubezpieczenia. Nie zadziała również jeśli zbiegniesz z miejsca zdarzenia, samochód będzie prowadzony przez osobę nieupoważnioną przez „Biuro Odszkodowań Edyta Lechowicz”, zdarzenie będzie miało miejsce przy przekroczeniu prędkości o więcej niż 30km/godz. Również jeśli skradziony samochód nie był zabezpieczony  w udostępnione urządzenia lub nie dostarczysz kluczyków i/lub dowodu rejestracyjnego. Nie zadziała również, gdy z samochodu zostanie skradzione radio z panelem

 

KARY UMOWNE:

 • ► uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu- 600 PLN
 • ► uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu - 500 PLN
 • ► uszkodzenie, zgubienie lub utrata polisy ubezp., tablicy rej., naklejki rej. na szybie (za każde)- 200 PLN
 • ► złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie- 300 PLN
 • ► złamanie zakazu przewożenia zwierząt- 300 PLN
 • ► zwrot brudnego samochodu- 50 PLN
 • ► zwrot samochodu z nietrwałymi plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku- 300 PLN
 • ► uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka nieoryginalnego- 50 PLN
 • ► uszkodzenie, zgubienie lub utrata każdego kołpaka oryginalnego- 100 PLN
 • ► bezumowne korzystanie z samochodu- wartość stawki dobowej plus 100 PLN za każdą rozpoczętą dobę
 • ► utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem -  2000 PLN
 • ► zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa, o którym mowa w pkt14 lit. c - 1800 PLN
 • ► demontaż lub zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego - 2500 PLN
 • ► wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego - 700 PLN
 • ► kierowanie samochodem przez osobę niebędącą Najemcą, Użytkownikiem, Dodatkowym kierowcą – 1000 PLN

 

Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

Najemca może zostać zwolniony z odpowiedzialności przewidzianej przedstawiając Wynajmującemu dowody potwierdzające, iż szkoda była następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: pisemne oświadczenie sprawcy zdarzenia lub w razie, gdy sprawca nie jest znany, notatkę urzędową Policji z miejsca zdarzenia, w której zostaną opisane jego okoliczności.

Najemcy ponosi odpowiedzialność za wynajęty samochód  do pełnej wysokości szkody, gdy powstała ona w wyniku niżej wymienionych okoliczności, za które Najemca ponosi odpowiedzialność:
szkoda jest wynikiem jego umyślnego działania lub zaniechania lub bądź niedbalstwa,

 • ► uszkodzenia wnętrza samochodu, pozostawienia trwałych plam,
 • ► prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub bez ważnego prawa jazdy,
 • ► ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji,
 • ► wyjazdu samochodem poza terytorium Polski bez zgody Wynajmującego,
 • ► niedopełnienia obowiązku zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu,
 • ► niedopełnienia obowiązków wymaganych przez ubezpieczyciela od Najemcy, skutkujących odmową wypłaty odszkodowania,
 • ► przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności,
 • ► uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i innych tego typu imprezach,
 • ► posłużenia się nieprawdziwymi danymi lub dokumentami w celu wynajmu samochodu.

 

Biuro Odszkodowań Edyta Lechowicz przewiduje dodatkowe opłaty za wynajem auta w następujących okolicznościach:

 • ► przekroczenie jednej godziny 20zł. Za każdą następną po upływie 3 godzin liczymy za całą dobę.
 • ► dojazd do klienta od 30zł.
 • ► wypożyczenie samochodu można dokonać w godzinach pracy wypożyczalni poniedziałek -piątek 8.00 – 20.00 oraz sobota 8.00.-.16.00
 • ► dopłata za wydanie lub przyjęcie samochodu w niedzielę - od  50zł.
 • ► dopłata za oddanie brudnego  pojazdu – 50zł.
 • ► podstawienie wynajętego samochodu w godzinach nocnych 22:00-8:00- od 80zł.

 

W przypadku kiedy Wypożyczający chce poruszać się wypożyczonym samochodem poza granicami kraju bierze całkowitą odpowiedzialność za pojazd Wypożyczającego nawet gdy usterka nastąpi z winy auta i ponosi koszty związane z holowaniem z autostrady, sprowadzeniem pojazdu do kraju.


Najemca pokrywa w pełnej wysokości, kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne wynikłe podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania właściwym organom danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wynajmujący poinformuje Najemcę drogą listowną na adres podany w umowie o powyższych kosztach i zastrzega sobie prawo do obciążenia nimi Najemcy oraz opłatą administracyjną.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

Nawigacja GPS z mapą Polski (za dobę) – 20 PLN

Fotelik lub podkładka dla dziecka od 0-18 kg lub 9-36 kg lub 15-36 kg ( za cały najem) – 60 PLN